Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 16 2013

bronx1223
no wonder, he's G R E A T ;D
bronx1223
5467 e57c 390
Reposted fromtulipanowa tulipanowa viadontcomplain dontcomplain
bronx1223

June 15 2013

bronx1223
bronx1223
bronx1223
0808 001a 390
Reposted bymorgenstern morgenstern
bronx1223
2703 054d 390
Reposted fromIriss Iriss viaempress empress
bronx1223
9156 610f 390
Reposted fromamphetamine amphetamine viaempress empress
bronx1223
9692 1e42 390
Reposted fromFrauDurchdenWald FrauDurchdenWald viaempress empress
bronx1223
[...] istota ludzka nie wyraża się w sposób bezpośredni i zgodny ze swoją naturą, ale zawsze w jakiejś określonej formie i że owa forma, ów styl, sposób bycia nie jest tylko z nas, lecz jest nam narzucony z zewnątrz [...] Zawsze, bez przerwy szukamy formy i rozkoszujemy się nią lub cierpimy przez nią i przystosowujemy się do niej lub gwałcimy i rozbijamy ją, lub pozwalamy aby ona nas stwarzała.
— W.Gombrowicz.
Reposted fromMagnolia11 Magnolia11 viaempress empress
bronx1223
6645 c0d1 390
Reposted frominto-black into-black viaempress empress
bronx1223
7278 b7ed 390
Reposted fromIriss Iriss viaempress empress
bronx1223
8530 f9eb 390
Turkey
bronx1223
0160 dd0d 390
Reposted fromcici525 cici525

June 13 2013

bronx1223
1393 d5fc 390
Reposted fromviolet-hill violet-hill
bronx1223
7128 4b82 390
Reposted fromreveur reveur
bronx1223
7152 cb53 390
Reposted fromreveur reveur
bronx1223
9604 ef5b 390
Reposted fromreveur reveur viabeginagain beginagain
bronx1223
2095 5fe7 390
Skins
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl